Monthly Archives: 2013/05

特許3件を取得しました。

新たな特許3件 『シートクッション型高ガウス磁気治療器』 『高ガウス交流磁気治療器』 『全身治療及び部分治療高 …